Les empreses hauran de registrar diàriament la jornada dels seus treballadors

El proper 12 de maig entre en vigor el Reial Decret Llei 8/2019 de 8 de març, pel qual, les empreses hauran de registrar diàriament la jornada dels seus treballadors.

Els aspectes bàsics a tenir en compte de la nova normativa son:

  • Registre diari de la jornada laboral, incloent-hi les hores extres.
  • Totalitzar mensualment les jornades realitzades i tenir-ho a disposició del treballador.
  • Conservar els registres de jornada durant un període mínim de 4 anys. Aquests registres estaran a disposició dels treballadors, sindicats, i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social.
  • Les sancions per no portar un control horari poden oscil·lar de lleus a molt greus en uns imports de 60 a 187.515 euros.
  • Les multes es poden produir tant per l’absència del control, com per la falta de comunicació.

Aquest control horari ha de servir per:

  • Facilitar el control horari d’acord a la nova normativa.
  • Verificar el compliment del límit de jornada laboral (diària/setmanal/mensual o anual).
  • Control de les hores extres efectuades.
  • Millor transparència horària.
  • Reducció del frau laboral.

En aquest sentit, SERVITEC, us proporciona solucions empresarials per la gestió documental i control horari al centre de treball i fora.